Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

Rat-Inc
11:32
8898 c11f
Reposted fromTank Tank viawujcioBat wujcioBat
11:32
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viawujcioBat wujcioBat
Rat-Inc
11:32
7695 e824
Reposted fromnazarena nazarena viahairyorange hairyorange
Rat-Inc
11:31
6816 2a0f 500
Reposted fromteijakool teijakool viayyyciastko yyyciastko
Rat-Inc
11:30
1017 1e13
Reposted fromMiziou Miziou viaPaseroVirus PaseroVirus
Rat-Inc
11:30
6194 5001 500
Reposted fromewaryst ewaryst viaPaseroVirus PaseroVirus
Rat-Inc
11:29
Rat-Inc
11:24
3789 072c
Reposted fromtfu tfu viakhabarakh khabarakh
Rat-Inc
10:52
1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami.
2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum.
3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd. 4.Adherent – zwolennik, stronnik.
5.Adolescencja – wiek młodzieńczy.
6.Adwersarz – przeciwnik, oponent.
7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień.
8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać.
9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst.
10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda.
11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja.
12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami.
13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki.
14.Delikt – czyn zakazany przez prawo.
15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia.
16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań.
17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw.
18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego.
19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć.
20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych.
21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady.
22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela.
23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania.
24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji.
25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo.
26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy.
27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny.
28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja.
29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu.
30.Ergo – a więc, a zatem.
31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie.
32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów.
33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze.
34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada.
35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch.
36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś.
37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem.
38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz.
39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna.
40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki.
41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie.
42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych.
43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych.
44.Item – również, także, tak samo.
45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik.
46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów.
47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat.
48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła.
49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi.
50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym.
51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju.
52.Nolens volens – chcąc nie chcąc.
53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie.
54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod.
55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład.
56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej.
57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy.
58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca.
59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka.
60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej.
61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku.
62.Tremo – wysokie stojące lustro.
63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaAbbaPater AbbaPater
Rat-Inc
10:49
6418 28b6 500
Reposted fromcorvax corvax viapuszka puszka
10:48
8722 68a5 500
Reposted fromerial erial viapuszka puszka
Rat-Inc
10:41
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viaskizzo skizzo
Rat-Inc
10:41
3718 25b7 500
Reposted fromtfu tfu viaskizzo skizzo
Rat-Inc
10:41
Reposted fromFlau Flau viaskizzo skizzo
10:39
5596 df1c 500

sixpenceee:

Two rivers meet in Switzerland. The blue water on the left comes from Lake Léman (Geneva), the turbid water comes from the Arve river, which is full of silt from Mont Blanc and the Chamonix Valley. (Source)

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaPaseroVirus PaseroVirus

May 15 2017

Rat-Inc
17:54

May 14 2017

07:47
5323 1efa

I wanna go there

Reposted frommyry myry viapanpancerny panpancerny
Rat-Inc
07:47
3579 ee39
07:37
1395 6334 500

“Gets worse the longer you look ”

07:36
1826 37fe 500
Reposted fromginryuu ginryuu viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl